โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

Princess Chulabhorn's College, Trang.